logo2.png
firmy
rodiny
školy
logo4
logo3
logo2

CENÍK

Ceny za naše služby jsou smluvní a pohybují se dle délky a náročnosti natáčení, požadavků na postprodukci (střih, dabing, postsynchrony…). Na úvodní konzultaci, která je zdarma, s Vámi probereme základní požadavky, podle nichž Vám vypracujeme cenovou nabídku.

Pro lepší orientaci jsme pro Vás připravili několik nabídek svatebního nebo rodinného videa. Ceny obsahují práci kameramana, střih videozáznamu, 3 DVD s barevným přebalem a potiskem a dopravu po Praze. Ceny jsou včetně DPH 20%. Změna cen vyhrazena.


Svatební video

Basic – příjezd na obřad, obřad, gratulace / 2 hodiny ………………………………………… 4 000 Kč

Standard – příjezd na obřad, obřad, gratulace, odjezd na hostinu, svatební zvyky, hostina, krájení dortu, první tanec / 6 hodin ……………………………………………………….…..…………… 7 500 Kč

Exclusiv – ranní přípravy nevěsty, příjezd na obřad, obřad, gratulace, odjezd na hostinu, svatební zvyky, hostina, krájení dortu, první tanec /  10 hodin ………………………………………..….. 10 000 Kč


Rodinné video – zásnuby, narozeniny, křtiny, první školní den, promoce, životní jubilea…

1 hodina ……………………………………………………………………………………………..  3 000 Kč

každá další započatá hodina ………………………………………………………………………… 500 Kč


Cestovné …………………………………………… po Praze do 25 km zdarma, mimo Prahu 6 Kč/km

Ceny jsou bez DPH.

Pokud jste zde nenašli nabídku, která odpovídá Vašim požadavkům, neváhejte nás kontaktovat.

Další služby dle dohody.


PLATEBNÍ PODMÍNKY

Nevratná záloha 50% z předpokládané konečné částky při závazné rezervaci služeb (podepsání smlouvy).

Doplatek splatný nejpozději do 10 dnů po předání díla.

Upozornění: při zpracování natočeného materiálu, je výběr záběrů, jejich řazení, výběr hudby, titulků, grafiky, návrh obalů a potisků výhradně v invenci zhotovitele! Případné úpravy již hotové zakázky budou zpoplatněny hodinovou sazbou práce ve střižně. Toto neplatí, dodá-li zadavatel před natáčením řádný scénář, hudbu, grafické návrhy a další podklady, ze kterých bude zhotovitel při zpracování zakázky vycházet.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Natočení svatby, rodinné oslavy, firemní nebo společenské akce (dále jen „video“) je definována ve vzájemně podepsané smlouvě.

Obě strany se dohodly, že pro vzájemnou komunikaci je možné využívat poštovní cestu i elektronickou (e-mailovou) komunikaci. Oznámení učiněná všemi uvedenými způsoby obě strany uznávají jako platné písemné oznámení.

Zasláním podepsané objednávky a následným podpisem smlouvy vzniká smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem a klient tímto akceptuje níže uvedené obchodní podmínky a bere je jako závazné.

SMLOUVA

Smlouva o natočení „videa“ musí být vždy podepsána oběma stranami a doručena písemnou formou (poštou na adresu Jiří Skácel, Kudrnova 234/6, 150 00 Praha 5 nebo emailem na jiri@skacel.cz).

Předmětem podepsané smlouvy je prodej zboží a služeb dle vypracovaného scénáře a rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje dodat klientovi „video“ se všemi náležitostmi v předem domluvené kvalitě, rozsahu a v daném čase. Klient se zavazuje „video“ zaplatit dle platebních podmínek.

Veškeré specifikace služeb „video“ musí být písemnou součástí smlouvy, pokud nebudou, nemusí být poskytnuty.

CENA

Cenou služby se rozumí cena uvedená ve smlouvě. Každé zboží nebo služba, kterou si klient kupuje jako „video“ je jiná – „videa“ zhotovitele nemají standardní ceníky, kromě základní hodinové sazby za služby uvedené v ceníku. Ostatní ceny na webu jsou uvedeny vždy jako orientační.

Cena se vytváří na základě požadavků klienta a další dohodou v průběhu komunikace, kdy poskytovatel vychází z cen subdodavatelů a provize poskytovatele.

Ceny jsou otevřené, klient může ovlivňovat výběr zboží, služby nebo dodavatelů.

Poskytovatel je oprávněn zvýšit smluvenou cenu v případě, že dojde ke zvýšení objemu poskytovaných služeb nebo prodaných výrobků. Takováto změna musí být klientem poskytovateli včas oznámena a odebrání služby nebo výrobku potvrzeno.

Provize je kalkulována jako předem určené a avizované procento z celkových nákladů na „video“ z rozpočtu – z kalkulace a to bez DPH. K vypočtené provizi se připočítává DPH 20%.

Veškerá plnění a odběr zboží nad rámec smlouvy a předem odsouhlasené kalkulace musí být vždy odsouhlasen oběma stranami.

Výše provize je vždy stanovena individuálně a lze ji korigovat podle charakteru zadání „videa“.

Odměna za poskytnutou službu (provize) se nepřidává ke službám, které jsou realizovány agenturou SKACEL reports.

SCÉNÁŘ

Na základě požadavků klienta vypracuje zhotovitel scénář „videa“, který definuje charakter služby. Tento je součástí smlouvy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Záloha 50% při závazné rezervaci služeb z předpokládané konečné částky na základě zaslané zálohové faktury (po přijetí podepsané smlouvy).

Záloha 40% z předpokládané konečné částky splatná 10 dnů před konáním akce (na základě zaslané zálohové faktury).

Doplatek splatný nejpozději do 10 dnů po konání akce. Doplatek se skládá z 10% z předpokládané konečné částky a rozdílu předpokládané a skutečné ceny (může se lišit konečná cena za občerstvení, především za nápoje, případně za přesčasy dodavatelů).

Klient provádí úhrady záloh, doplatků i plateb výhradně na bankovní účet uvedený ve smlouvě s připojením variabilního symbolu, kterým je číslo faktury. Úhrady provedené na jiný bankovní účet či jiným platebním způsobem nebo pod nesprávným variabilním symbolem, nejsou považovány za uhrazené. Dalšími možností platby je platba v hotovosti, pokud je tato možnost sjednána ve smlouvě.

Nedodrží-li klient platební podmínky pro úhradu prvotní zálohy, nevstoupí smluvní vztah v účinnost. Nedodrží-li klient platební podmínky pro doplatek u smluvního vztahu, je poskytovatel oprávněn účtovat prokazatelně vynaložené náklady.

Je-li během přípravy „videa“ nebo „videa“ samotného odsouhlaseno mezi poskytovatelem a klientem další plnění, platí stejné podmínky, jako v předcházejícím případě.

POVINNOSTI KLIENTA

Klient má zejména povinnost:
- poskytnout součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb
- bez zbytečného odkladu sdělovat poskytovateli své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu poskytovaných služeb

ZMĚNA SMLOUVY

Je-li poskytovatel nucen z objektivních důvodů před zahájením „videa“ změnit podstatné podmínky smlouvy, může navrhnout klientovi změnu smlouvy, resp. rozsah nebo termín poskytovaných služeb. Klient má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li klient písemným oznámením do 10 dnů ode dne oznámení návrhu změny, má se za to, že se změnou souhlasí.

STORNO PODMÍNKY

Storno „videa“ musí být vždy doručeno v písemné podobě.

V případě storna „videa“ po zaplacení jakékoliv zálohy, bude tato záloha vrácena do 14 ti dnů v hodnotě po odečtení všech prokazatelně vynaložených nákladů.

Je li toto písemné storno doručeno ve lhůtě kratší než 14 dní před začátkem natáčení „videa“ jsou storno podmínky kromě reálně vynaložených nákladů tyto:

13 – 7 dnů před natáčením „videa“ 25% z ceny

6 – 3 dny před natáčením „videa“ 50% z ceny

48 hodin před natáčením „videa“ 75% z ceny

24 hodin a méně před natáčením „videa“ 100% z ceny

Pro určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo poskytovateli odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den natáčení „videa“. Při částečném zrušení smlouvy se stornopoplatek vypočítá z částky za částečně stornované služby.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Osobní údaje klienta jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, především podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Klient poskytnutím svých osobních údajů a podepsáním smlouvy uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů agenturou SKACEL reports.

Klient rovněž souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu (e-mailové adresy) k zasílání obchodních sdělení ze strany poskytovatele. Tento souhlas může klient kdykoli v budoucnu odvolat.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny služby uvedené na webu agentury SKACEL reports a v dalších dodatečných nabídkách a vstupují v platnost dne 1.1.2011.

Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto podmínek.